OSIS

KEPUTUSAN
KEPALA SMA dan SMK
PERGURUAN ISLAM CERDAS MURNI
NO:1042/SMA-SMK CM/OSIS/S.4/XI/2017

Tentang

SUSUNAN ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
TINGKAT SMA dan SMK
PERGURUAN ISLAM CERDAS MURNI
MASA BAKTI 2017-2018

Kepala SMA dan SMK Perguruan Islam Cerdas Murni

Menimbang     :   1. Bahwa Panitia Pemilihan Umum OSIS SMA-SMK Perguruan Islam Cerdas Murni yang terdiri dari PKS

                              kesiswaan SMA dan SMK serta perwakilan guru Bimbingan dan Konseling telah melaksanakan

                              pemungutan suara dari tanggal 29 Oktober 2015 di lingkungan Perguruan Islam Cerdas Murni.
                          2. Demi terlaksananya kegiatan siswa yang dapat menumbuh kembangkan jiwa Kepemimpinan,

                              Kreatifitas, Kedisiplinan, Cinta Tanah Air dan berakhlak mulia didalam suatu wadah organisasi yang

                              berada di lingkungan sekolah, maka perlulah dibentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah yang disingkat

                              dengan OSIS.
Mengingat       :  1. Tujuan Nasional Indonesia, yang Tercantum Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
                          2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
                          3. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
                          4. Berdasarkan surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:13090/CI.84 tanggal

                              1 Oktober 1984 Perihal Wawasan Wiyatamandala sebagai sarana Ketahanan Sekolah.
Memperhatikan :  1. Hasil Pemilihan Umum  OSIS yang diadakan pada tanggal 29 Oktober 2017.
                            2. Permohonan PKS Kesiswaan tingkat SMA dan SMK atas diadakannya pelantikan OSIS Masa Bakti

                               2017-2018.

MEMUTUSKAN    :

Menetapkan     :
Pertama           : Mengangkat PKS Kesiswaan SMA dan SMK, Guru Bimbingan dan Konseling, Dewan Guru, dan siswa siswi

                          SMA dan SMK yang terpilih menjadi pengurus OSIS Masa Bakti Tahun 2017-2018. Nama-Nama tercantum

                          dalam Surat Keputusan ini.
Kedua              : Menugaskan nama-nama tersebut untuk berperan aktif dalam semua kegiatan OSIS.
Ketiga              : Para PKS Kesiswaan tingkat SMA dan SMK, Guru Pembimbing dan Konseling serta Dewan Guru yang

                          Ditunjuk Menjadi Wakil Ketua Pembina OSIS harus bersungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya

                          dengan penuh rasa tanggung jawab.
Keempat          : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada bulan Oktober 2015 dan berakhir Oktober

                          2016. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan

                          sebagaimana mestinya.

 

                                                                                                                                  Ditetapkan di    : Tembung
                                                                                                                                  Pada Tanggal    : 31 Oktober 2017
                                                                                                                                  Kepala SMK Cerdas Murni
                                                                                                                                  Selaku Ketua Pembina OSIS
                                                                                                                                                    Dtt
                                                                                                                                        Asmaruddin, S.Pd.I

 


STRUKTUR OSIS SMA/SMK PERGURUAN ISLAM CERDAS MURNI

 

Dewan Pembimbing
1.    Ketua Pembina            : Asmaruddin, S.Pd.I
2.    Wakil Ketua Pembina   : Ibrahim Arbi, S.Ag, S.Pd.I
3.    Pembina                      : Abdul Agus Nasution, S.Pd.I
4.    Wakil Pembina             : Drs. Amrin
Dewan Pelaksana
1.    Ketua                           : Rosmawita Ningrum
2.    Wakil Ketua                  : Nandito Ahmad Syahputra
3.    Sekretaris                     : Melani
4.    Wakil Sekretaris            : Husna Amalia Siregar
5.    Bendahara                     : Dinda Tri Santi
 
Pembina Seksi I      : Yenny Nasril, M.A                                                 Pembina Seksi II     : Julianita Rahmadana, S.Pd
Seksi Bidang I ( Ketuhanan Yang Maha Esa )                                     Seksi Bidang II ( Kehidupan Berbangsa dan

                                                                                                                                         Bernegara )
Ketua                     : Isandy Pradana Tanto                                             Ketua                    : Muhammad Prayoga  
Anggota                  : Muhammad Fikri Pratama                                      Anggota                 : Ria Nuraini
                                 Adinda Khairunnisa Batubara                                                                 Salsabila Nazla
                                 Katya Rizlova                                                                                          Nur Fatimah

 

Pembina Seksi III    : Heriadi, S.Pd.I                                                       Pembina Seksi IV   : Dra. Nurkamaliyah, S.Pd.I
Seksi Bidang III ( Pendidikan Bela Negara )                                       Seksi Bidang IV ( Peningkatan Kepribadian

                                                                                                                                            dan Budi Pekerti Luhur )
Ketua                     : Muhammad Tubagus Sananto                                Ketua                    : Vebrina Adnin
Anggota                  : Agusthio Rizky Pradana                                        Anggota                 : Nurul Fadillah
                                 Intan Fatimah Dewi                                                                               Lidiawati Sembiring
                                 Claris

 

Pembina Seksi V     : Herlis Dianti, S.H.I                                                Pembina Seksi VI      : Sumarwan, S.Pd
Seksi Bidang V ( Pendidikan Organisasi Politik                                 Seksi Bidang VI ( Peningkatan Keterampilan

                         dan Kepemimpinan )                                                                        dan Kewirausahaan )                             
Ketua                      : Muhammad Nanda Prayoga                                  Ketua                   : Muhammad Fikri
Anggota                   : Muhammad Ibnu Fauzan                                      Anggota                : Ari Prayudi
                                  Ovina Rizka                                                                                         Mellynia Rahmadani

 

Pembina Seksi VII    : Ahmad Ruyyan Abdillah Lubis, S.Pd                     Pembina Seksi VIII : Muhammad Rangga, S.Sos.I
Seksi Bidang VII ( Peningkatan Kesegaran Jasmani )                       Seksi Bidang VIII ( Pengembangan Persepsi,

                                                                                                                                              Apresiasi, dan Karya Seni )
Ketua                      : Muhammad Taqy Adzkia Zaldi                               Ketua                    : Elapinia Tanjung
Anggota                   : Farahdiba Ardhana Ayub                                      Anggota                 : Hajijah Apriani
                                   Meisya Fira Amelia                                                                                Sry Wahyuni Batubara
                                   Anugerah Ananda                                                                                 Bela Anjeli

        

 

Apakah Website ini memberikan info yang bagus?
Bagus sekali
Bagus
Kurang Bagus
Tidak Bagus
 
2932319 Total Hits Halaman
466063 Total Pengunjung
1323 Hits Hari Ini
343 Pengunjung Hari Ini
6 Pengunjung Online

Komunitas Edukasi

Forum Multimedia Edukasi www.formulasi.or.id